عیب یابی و تعمیر انواع ساعت اندازه گیری شامل:

  1. ساعت انیکاتور
  2. ساعت شیطانکی
  3. ساعت اندازه گیری عمق سنج
  4. ساعت اندازه گیری ضخامت سنج
  5. ساعت اندازه گیری چنگکی داخل سنج و خارج سنج
  6. ساعت اندازه گیری قطر داخلی ،بورگیجتعمیر

انواع اداوات فوق از برندهای Mahr، Insize،Mitutoyo،Accud،Helios-Preisser و …انجام میگردد.